Skip to main content
  • This website is based on the design principle of accessibility and uses keyboard shortcuts to strengthen the browsing convenience Layout is divided in 3 areas:
  • 1. the main menu zone at the top、2. the content zone at the center、3. Phía dưới khu vực liên kết.
  • The following keys are set as the Access keys ( or speed keys) of this website.:
  • Alt+U:Khu vực Link / hạ cánh chính sẽ được hiển thị.
    Alt+C:Nội dung tích / bạn những nội dung chính được hiển thị.
    Alt+Z:Bottom Link area.
    Nếu Bô trình duyệt của bạn là Firefox, thì phương pháp dùng phím tắt sẽ là Shift+Alt+( ký tự chữ cái phím nhanh ). Ví dụ Shift+Alt+C sẽ nhảy lên khu trung tâm trang Web và cứ lần lượt như thế.